صفحه شخصی عباس پسندیده

روزنه ای به کهکشان معارف اسلامی

الگوی تنظیم رغبت بر اساس زهد اسلامی و مقایسه آن با درمان شناختی رفتاری در کاهش اضطرابمجموع: ۰

بازدید: ۴۴۵۳

مقاله

الگوی تنظیم رغبت بر اساس زهد اسلامی و مقایسه آن با درمان شناختی رفتاری در کاهش اضطراب

ارسال شده در: 15 فروردین 1395 - 16:29 توسط عباس پسندیده

نویسنده
حمزه عبدی، مسعود جانبزرگی، ..، عباس پسندیده
نشریه
مطالعات اسلام و روان شناسی ش 17
سال نشر
1394
تعداد صفحات
صفحه 57-86
لینک دانلود
دانلود

چکیده مقاله هدف این پژوهش عبارت بود از معرفی الگوی تنظیم رغبت در اسلام (مبتنی بر مفهوم زهد) به عنوان یک الگوی شناختی هیجانی برای کاهش اضطراب و مقایسه آن با درمان شناختی رفتاری مراجعان بود؛ این الگو، رغبت به دنیا را تابعی از رغبت به آخرت وزندگی دنیا را مقدمه زندگی آخرت و رغبت مستقل به‌دنیارا آسیب می‌داند. این الگو با روش اجتهادی از متون اسلامی استخراج و در قالب یک برنامه درمانی برای مداخله بالینی طراحی شد. از بین مراجعان به مرکز درمانی بود، افرادی که در مصاحبه بالینی (DSM5)، تشخیص اضطراب تعمیم‌یافته گرفتند، انتخاب شدند؛ برای پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری از پرسشنامه اضطراب کتل استفاده شد. مراجعان، به سه گروه تقسیم شدند؛ دو گروه، برنامه درمانی خود را در طی هشت هفته دریافت کردند و با گروه کنترل مقایسه شدند. مقایسه سه گروه درمانی توسط مدل آماری کواریانس و اندازه­های مکرر انجام شد. یافته­ها نشان داد که هر دو روش درمان در کاهش اضطراب تأثیر داشتند ولی تأثیر روش درمانی تنظیم رغبت براساس مفهوم زهد به‌طور معناداری بیش از تاثیر گروه شناختی رفتاری بود. کلیدواژگان تنظیم رغبت؛ زهد اسلامی؛ روان‌شناسی اسلامی؛ درمان شناختی رفتاری؛ اضطراب

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها